Brand awareness là gì? 10 Cách Tạo Nhận Thức Thương Hiệu Trong Tâm Trí Khách Hàng

brand awareness

Brand Awareness là giai đoạn đầu tiên trong tiến trình mua sắm. Đây là một tiêu chí quan trọng để đo lường sức mạnh thương hiệu. Vì thế, nhận thức về thương hiệu là vấn đề của mọi doanh nghiệp bất kể quy mô, phạm vi hoạt động. Khi hiểu rõ vấn đề này, bạn … Đọc tiếp